Regulamin sklepu

 In Strona główna

REGULAMIN SKLEPU BAMAXNET.PL

Klienci

1. Klientem sklepu Bamaxnet.pl, zwanego dalej Sklepem, jest osobna fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie na dowolny towar w Sklepie za pośrednictwem Internetu.

2. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.

Asortyment Sklepu

3. Towary oferowane przez Sklep są nieużywane.

4. Liczba i rodzaj produktów wchodzących w skład asortymentu Sklepu nie są stałe.

5. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału wynikają ze względów technicznych. Bamaxnet.pl dokłada starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych produktów były jak najwyższej jakości.

Ceny

6. Wszystkie ceny produktów oferowanych w Sklepie zawierają podatek VAT, w wysokości przewidzianej odpowiednimi przepisami.

7. Za wiążącą dla Klienta uznaje się cenę przypisaną do danego produktu w chwili złożenia przez niego zamówienia.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianej zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania sprzedaży promocyjnej oraz jej przerywania bez uprzedniego zawiadomienia Klientów.

Składanie i realizacja zamówień

9. Złożenie zamówienia w Sklepie wymaga uprzedniego zarejestrowania się Klienta poprzez wypełnienie formularza osobowego, co jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych Klientów Sklepu. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, prawo do ich poprawiania oraz do zażądania zaprzestania ich przetwarzania.

10. Kolejność realizacji zamówień odbywa się zgodnie z kolejnością ich zgłoszeń.

11. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeżeli towar nie jest dostępny, chyba że Klient wyrazi gotowość oczekiwania na ponowne pojawienie się towaru w ofercie Sklepu.

12. Złożenie zamówienia wymaga prawidłowego wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia oraz wysłanie go do Sklepu przy pomocy elektronicznego systemu Sklepu.

13. Prawidłowe złożenie zamówienia oraz jego treść Sklep potwierdza wygenerowaną automatycznie informacją, wysyłaną na adres poczty elektronicznej Klienta.

14. Jeśli potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie dotrze do Klienta w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia, ma on prawo, korzystając z poczty elektronicznej lub telefonicznie, zażądać od Sklepu wysłania potwierdzenia.

15. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w razie wystąpienia istotnych niejasności dotyczących informacji przesłanych przez Klienta w formularzu zamówienia. O wstrzymaniu realizacji zamówienia Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub telefonicznie. Jeżeli niejasności nie zostaną usunięte w ciągu 7 dni od momentu powiadomienia o nich Klienta, zamówienie zostanie anulowane.

16. Proces realizacji prawidłowo złożonego zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania należności na koncie MX Studio. Czas realizacji zamówień strojów komunijnych to maks. 30 dni kalendarzowych (z wyjątkiem sukienek nr 20 i nr 21 – patrz Terminy realizacji), a zamówienia na produkty z kategorii Dodatki realizowane są natychmiast po wpłynięciu należności na konto MX Studio (szczegółowe informacje: Płatności i dostawa oraz Terminy realizacji)

17. O niemożności realizacji zamówienia lub ryzyku niedotrzymania terminu Klient jest informowany w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zamówienia.

18. Do chwili otrzymania informacji mailowej o rozpoczęciu realizacji zamówienia, Klient ma prawo anulować albo zmienić zamówienie poprzez wysłanie listu elektronicznego z podaniem numeru zamówienia.

19. Do zakupionego towaru jest dołączane potwirdzenie zapłaty. Dokonując zakupu, Klient może poprosić o wystawienie faktury bez podpisu Klienta.

Formy płatności i rodzaje przesyłek

20. Akceptowaną przez Sklep formą płatności za kupowany towar jest płatność przelewem zwykłym na rachunek bankowy Sklepu, a także przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem serwisu Dotpay, na którego stronę klient jest przekierowywany automatycznie.

21. Przesyłki dokonywane są za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub DPD. Sklep zapewnia Klientowi możliwość zapoznania się z kosztami przesyłek przed zgłoszeniem zamówienia.

22. Koszty przesłania towaru pokrywa w całości Klient.

23. Od chwili nadania przesyłki za bezpieczeństwo i stan towaru odpowiada podmiot realizujący dostawę (UPS lub DPD), a do określenia zasad i terminów realizacji dostawy stosuje się regulamin ustalony przez ten podmiot.

Reklamacje

24. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Klient ma prawo do reklamacji wadliwego towaru.

25. Pismo w sprawie reklamacji zawierające opis wady oraz oczekiwany przez Klienta sposób załatwienia sprawy, powinno być dołączone do odsyłanego do Sklepu towaru. Klient ma prawo żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

26. Reklamowany towar nie może nosić jakichkolwiek śladów używania, w tym śladów zapachowych, lub być uszkodzony. Towar powinien zostać odesłany z oryginalnym dowodem zakupu.

27. Nie uważa się za wady wskazanych w punkcie 5. Regulaminu nieznacznych niezgodności między rzeczywistym wyglądem towaru a jego zdjęciem zamieszczonym w Sklepie oraz niezgodności wynikających z niewłaściwie ustawionych parametrów urządzeń wizualizujących Klienta lub ich niskiej jakości.

28. Zwrot pieniędzy za wadliwy towar następuje po uznaniu reklamacji, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Sklep odesłanego towaru. Pieniądze są zwracane Klientowi przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

29. Wszelkie uzasadnione koszty uznanej przez Sklep reklamacji, w tym koszty odesłania reklamowanego produktu, ponosi Sklep.

30. Kontakt ze sklepem w sprawie reklamacji: tel. + 48 882 750 951 lub mailowy: reklamacje@bamaxnet.pl.

Zwroty

31. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma prawo w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zakupionego towaru odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny.

32. Zgodnie z art. 10 ust 3. Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawo do zwrotu towaru w terminie 10 dni nie dotyczy ubrań szytych na miarę i innych towarów o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (w tym przypadku stroje komunijne).

33. Razem ze zwracanym towarem (dot. dodatków komunijnych) Klient jest zobowiązany przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zawierające określenie sposobu zwrotu pieniędzy.

34. Zwracany towar nie może nosić jakichkolwiek śladów używania, w tym śladów zapachowych, lub być uszkodzony. Towar powinien zostać odesłany z oryginalnym dowodem zakupu. Sklep pisemnie poświadcza otrzymanie towaru oraz, jeżeli była wcześniej wystawiana faktura, wystawia fakturę korygującą, której kopię Klient podpisuje i odsyła do Sklepu.

35. Koszt przesyłki zwrotnej towaru ponosi Klient. Zwrotne przesyłki pocztowe wysłane „za pobraniem” nie będą przyjmowane przez Sklep.

36. Zwrot pieniędzy następuje nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Sklep towaru wraz z wymaganymi dokumentami lub – jeżeli była wystawiana faktura korygująca – kopią faktury korygującej. Pieniądze są zwracane Klientowi przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Przyjęcie Regulaminu do stosowania

37. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień.

Prawa autorskie

38. Kopiowanie tekstu, symbolu graficznego lub zdjęcia publikowanego na stronie internetowej Sklepu oraz ich publiczne wykorzystywanie bez pisemnej zgody Sklepu jest zabronione.

39. Jeżeli Sklep nie jest właścicielem praw autorskich związanych z tekstem, symbolem graficznym lub zdjęciem, lecz z praw tych korzysta w ramach licencji, o naruszeniu praw autorskich niezwłocznie zawiadamia ich właściciela.

Prawo właściwe

40. Prawem właściwym w umowach zawieranych ze Sklepem jest prawo polskie.

Sklep

41. Właścicielem Sklepu jest firma MX Studio Michał Podogrodzki, ul. Kwadrat 12, 05-080 Hornówek, Regon: 141046085, NIP: 118-123-95-66.

42. Dane kontaktowe: tel. + 48 882 750 951, e-mail: biuro@bamaxnet.pl

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

43. Przetwarzanie danych osobowych Klientów zostało powierzone przez Sklep administratorowi systemu informatycznego Sklepu, Michałowi Podogrodzkiemu.

Recent Posts
0
Sukienka komunijna o podwyższonym stanie z krótkim rękawem